Returns Policy

ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม
ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าก่อนทำการเซ็นต์รับสินค้า หากเซ็นต์รับแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม
ยกเว้น :  สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากทางเรา หรือเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง

เงื่อนไขการส่งสินค้าคืน
-สินค้าต้องอยู่ในสภาพใหม่และยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน
-ห้ามดึงป้ายราคาสินค้า